ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Ο ορισμός της αναπηρίας αποτελεί έναν πολυσύνθετο όρο αφού περιλαμβάνει τη βλάβη - κάθε δυσλειτουργία στο σώμα ή την εμφάνιση του ατόμου, τον περιορισμό της δραστηριότητας - κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει το άτομο στην επίτευξη εργασιών και δραστηριοτήτων, αλλά και τον περιορισμό της συμμετοχής - κάθε δυσκολία που βιώνει το άτομο στη συμμετοχή του στις δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Εξ 'ορισμού, στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται όσοι πάσχουν από ολικές ή μερικές σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες.

Η έκφανση των δυσλειτουργιών αυτών, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια μπορεί να παρεμποδίζουν την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία επί ίσοις όροις με τους άλλους.

Η ζωή και η καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία είναι γεμάτη εμπόδια. Από τις ελάχιστες ράμπες για άμεση πρόσβαση, από την έλλειψη εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας σε εξωτερικούς και πολιτισμικούς χώρους, από την ανύπαρκτα οδικά δίκτυα μέχρι τα βλέμματα «λύπησης» και την ελάχιστη γνώση των ανθρώπων για θέματα αναπηρίας. Η ζωή και η καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, είναι γεμάτη εμπόδια. Κοινωνικά εμπόδια.

Η έννοια της αναπηρίας, επομένως, εξελίσσεσαι και είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο άτομο με μειονεξίες και των στάσεων και περιβαλλοντικών εμποδίων που εμποδίζουν την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία..

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ

Τι είναι ο Προσωπικός Βοηθός;

Η έννοια του Προσωπικού Βοηθού θεσπίστηκε από την ανάγκη των ατόμων αυτών για μια πιο ουσιώδη και ισότιμη καθημερινότητα με στόχο την εξάλειψη της περιθώριοποίησης τους αλλά και την αναβάθμιση των συνθηκών ζωής τους.

Ο προσωπικός βοηθός, είναι κατ'ουσίαν, ο άνθρωπος που κατανοεί, προσαρμόζεται, υποστηρίζει, καθοδηγεί και δημιουργεί, για το άτομο, μια καθημερινότητα με κύριο γνώμονα τις ανάγκες και τις ικανότητες του. Αποτελεί τον συμπαραστάτη και τον συνοδοιπόρο του ατόμου σε θέματα αυτό εξυπηρέτησης, κοινωνικοποίησης, εκπαίδευσης, εργασίας, κοινωνικής ζωής κ.α, με στόχο την αυτόνομη διαβίωση αλλά και την ενοποίηση του στο κοινωνικό σύνολο.

Βασισμένος στο δικαιωματικό μοντέλο θεώρησης της αναπηρίας, ο Προσωπικός Βοηθός αποτελεί «εργαλείο» των ατόμων με αναπηρία αλλά και βασικό συστατικό στοιχείο για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους με ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για όλους, ενάντια στην ιδρυματοποίηση και τον αποκλεισμό.

ΣΥΝΟΔΕΙΑ ή ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ο όρος «Προσωπικός Βοηθός» αλλά και ο όρος «Συνοδεία» βασίστηκε στο κίνημα Ανεξάρτητης και Αυτόνομης διαβίωσης των ΑμεΑ και έρχεται σε αντίθεση με το ιατρικό Μοντέλο της αναπηρίας και την φροντίδα των ατόμων μόνο σε θέματα ιατρικής και περίθαλψης. Η αξία της Συνοδείας, λοιπόν, έγκειται στο γεγονός ότι το άτομο με αναπηρία δεν ορίζεται απλώς για την αναπηρία του αλλά αποτελεί έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες και θέληση για εξέλιξη και ανάπτυξη της ζωής του.

Ένα πρόγραμμα Συνοδείας, περιλαμβάνει και τη Φροντίδα;

Φυσικά! Οι ανάγκες του κάθε ατόμου είναι αυτές που μας οδηγούν στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου προγράμματος υποστήριξης. Όμως, η φροντίδα για εμάς αποτελεί ένα συμπληρωματικό κομμάτι της Συνοδείας. Βασίζεται στην υποστήριξη, στην ενίσχυση και στην εκμάθηση του ατόμου να φροντίζει, όσο είναι εφικτό, μόνο του τις ανάγκες του.